ZASTĘPY MARYI

Wtorek 6 marca 2012

Zastępy Maryi tworzą ci, którzy wybierają prostą drogę rozwoju duchowego poprzez całkowite zawierzenie swojego życia Niepokalanej. Taką drogę realizowało wielu świętych. Szczególnie należy wymienić św. Ludwika Grignion de Montfort, św. Maksymiliana Kolbe i bł. Jana Pawła II. Bł. Jan Paweł II w swoim w herbie biskupim i papieskim używał zawołania: Totus Tuus. Tego zawołania "Cały Twój" użył za świętym Ludwikiem Grignionem, który w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny przekonuje swoich czytelników, że całkowite oddanie się Maryi jest jedyną i słuszną drogą do Boga. Przez Maryję Bóg zechciał przyjść na ziemię i obdarzyć ludzkość łaską i także przez Maryję Bóg rozdaje wszelkie łaski każdemu człowiekowi.

Droga całkowitego oddania się Niepokalanej i poprzez Nią poznawania Jezusa Chrystusa i naśladowania Go, jest prostą i piękną drogą do świętości. Jest to droga zrozumiała dla dziecka, nawet najmniejszego, które dopiero zaczyna używać rozumu. Jest to droga, którą zrozumieją dorośli, chorzy, cierpiący. Niepokalana objawiając się w wielu miejscach na ziemi potwierdziła tę drogę. W Fatimie Trojgu Pastuszkom: Franciszkowi, Łucji i Hiacyncie, Maryja wskazała na Swoje Serce, jako na schronienie. Ukazała także ewangeliczny sposób ratowania grzeszników i świata przed zniszczeniem, którym jest modlitwa i ofiara.

Zastępy Maryi to grupy i osoby indywidualne. Zastępy Maryi istnieją i powstają wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dziecięce Zastępy Maryi, które realizują swoje zobowiązania do codziennej modlitwy, ofiary, wstrzemięźliwości i skromności, istnieją pod różnymi nazwami. Zwane są Dziecięcą Krucjatą Niepokalanej, Promykami Jutrzenki, itp. Więcej na stronie http://www.duszpasterstwotrzezwosci.pl i na stronie http://www.kwc.oaza.pl/. Na wymienionych tu stronach internetowych znajdują się materiały do pobrania w celu utworzenia i prowadzenia grup dziecięcych.

Młodzieżowe Zastępy Maryi mogą powstawać na podstawie materiałów opracowanych dla dzieci i dorosłych. Najważniejszą sprawą jest realizacja czterech wartości: modlitwy, ofiary, wstrzemięźliwości i skromności. Zastępy Maryi wśród dorosłych zwane też są Krucjatą Niepokalanej. Krucjata Niepokalanej to ruch maryjny o charakterze modlitewnym, wynagradzającym i trzeźwościowym. Istotą przynależności do Krucjaty jest realizacja w codziennym życiu programu opartego na czterech podstawowych wartościach: * MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ, * OFIERZE, * WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI, * SKROMNOŚCI. Ruch ten jest odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej w Fatimie. Prosiła Ona o modlitwę różańcową i podejmowanie ofiar w intencji nawrócenia grzeszników, o zadośćuczynienie za przewinienia wobec Boga i za wszystko, co obraża Jej Niepokalane Serce. Krucjata Niepokalanej jest również odpowiedzią na orędzie Miłosierdzia Bożego spisanego przez św. Faustynę Kowalską w "Dzienniczku". Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział znamienne zdanie na temat orędzia fatimskiego: "Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej Tradycji, iż Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go." W orędziu Matki Bożej z Fatimy jest wiele treści biblijnych i prorockich. Maryja pojawia się w Fatimie jako Królowa proroków na czasy wielkich doświadczeń, prób i zmagań, chcąc być blisko swoich dzieci, które to "smok ognisty" chce zniszczyć, wypowiadając śmiertelną walkę. Maryja daje odpowiednie środki, aby każdy pod Jej opieką mógł odnieść zwycięstwo nad szatanem. Warto wyliczyć najważniejsze wezwania orędzia fatimskiego, które to mają duże znaczenie dla formacji, programu i duchowości Krucjaty Niepokalanej: * wezwanie do wiary i nadziei, do miłowania i adoracji Boga, * do codziennej modlitwy - głównie różańcowej, * do ofiary, do przebaczenia, do uczestnictwa w Eucharystii, * do zażyłości z Trójcą Przenajświętszą, * do nabożeństwa Niepokalanego Serca NMP., * do apostolstwa, do rozważania życia wiecznego, * do zaprzestania obrażania Boga, * do uświęcenia rodziny, * do życia w pełnym poświęceniu się Bogu. W orędziu fatimskim można odkryć jeszcze więcej wezwań Matki Bożej skierowanych do ludzkości. Dla Krucjaty Niepokalanej ważne też jest wezwanie Niepokalanej, wypowiedziane wcześniej na ziemi warmińskiej w wiosce Gietrzwałd, w roku 1877. Ukazywała się tam Matka Boża na klonie około 160 razy. Z polecenia Ks. Proboszcza trzynastoletnia Justyna zapytała się: "Kim jesteś?". Matka Boża odpowiedziała po polsku: "Jam jest Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta". Pojawiając się tam Matka Boża pocieszała lud polski, uciemiężony i gnębiony w niewoli zaborców. W czasie zjawień Maryja żądała: codziennej modlitwy różańcowej i praktykowania czynnej miłości, a także pokuty za grzechy i zaniechania pijaństwa. Maryja w czasie tych objawień uzależniała wszelkie łaski od zaprzestania picia alkoholu. Dała do zrozumienia, że pijaństwo to grzech, który obraża Boga, a człowieka czyni zamkniętym na działanie łaski. W Krucjacie Niepokalanej podkreśla się kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Niepokalana w Fatimie powiedziała: "Moje Niepokalane Serce będzie drogą i schronieniem". W skrócie należy powiedzieć, że "droga" dotyczy obrania właściwego kierunku na miłość Boga, podążania do Serca Jezusowego, które jest miłością i miłosierdziem; "schronienie" odnosi się do naszego stanu duszy, która gdy odda się Niepokalanej, doświadcza głębokiego pokoju mimo zewnętrznych, czy też wewnętrznych prób i pokus. Dopełnieniem, czy nawet istotą kultu Niepokalanego Serca Maryi, jest zrozumienie i praktykowanie Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, które potraktować trzeba jako ćwiczenie w poznaniu Niepokalanej - Jej misji i wielkości oraz miłości względem nas, aby świadomie oddać się Jej jako narzędzie w Jej dziele na ziemi. W 1925 r. Matka Boża wraz z Dzieciątkiem Jezus objawiła się Łucji w klasztorze św. Doroty w Pontevedra w Hiszpanii. Przyszła, by powtórzyć swą prośbę i obietnicę wypowiedzianą podczas objawień fatimskich. Nabożeństwo to polega na tym, że przez pięć miesięcy w pierwsze soboty należy w łasce uświęcającej przyjąć Komunię św. wynagradzającą, odmówić Różaniec i przez 15 minut rozważać wszystkie tajemnice Różańca świętego, a wszystko to czynić w intencji wynagrodzenia. Nabożeństwo obejmuje pięć kolejnych sobót, gdyż pięciu rodzajów obelg i bluźnierstw doświadcza Niepokalane Serce Maryi: * bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu, * bluźnierstwa przeciwko wiecznemu Dziewictwu Maryi, * bluźnierstwa przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu i nie uznawaniu Jej za Matkę rodzaju ludzkiego, * czyny tych, którzy usiłują wpajać w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki, * czyny tych, którzy urągają Matce Bożej w Jej świętych wizerunkach i tych wizerunków nie szanują. Siostra Łucja podkreśla, że nabożeństwo nie może łączyć się z przedstawianiem Matce Bożej osobistych próśb. Nasza bezinteresowna modlitwa ma być zadośćuczynieniem Niepokalanemu Sercu Maryi za ból, jaki sprawiają Jej ludzie

Modlitwa członków Krucjaty Niepokalanej: O Niepokalanie Poczęta, Dziewicza Matko Syna Bożego i Matko wszystkich ludzi, aby pocieszyć Twoje Niepokalane Serce i wynagrodzić zniewagi i bluźnierstwa, których doznajesz od niewdzięcznych ludzi, postanawiam: * odmówić codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę Różańca, * podjąć codziennie jakąś ofiarę za grzeszników. Pragnę, o ile to będzie możliwe, w każdą pierwszą sobotę miesiąca wziąć udział we Mszy świętej, przystąpić do Komunii świętej, odmówić jedną część Różańca wynagradzającego i rozmyślać przez piętnaście minut nad tajemnicami różańcowymi. Matko Najświętsza, uczynię wszystko, abyś była więcej znana, miłowana i wysławiana przez wszystkich ludzi, a szczególnie przez dzieci i młodzież, i aby Twoje wizerunki i rzeźby były godnie czczone po całej ziemi. Potężna Pogromicielko szatana, z Twoją pomocą wypowiadam walkę wszelkiemu złu. Poprzez uczestnictwo w Krucjacie Niepokalanej pragnę zadośćuczynić za przewinienia wobec Boga i przyczynić się do odrzucenia grzesznych praktyk w rodzinach i społeczeństwie. Matko Boża, Pani Zwycięska, oddaję się Tobie, abyś posłużyła się mną jako swoim narzędziem. Niech zapanuje Królestwo Twego Syna na ziemi - Królestwo sprawiedliwości i miłości. Niech nastanie upragniony pokój w sercach ludzi i na świecie. Amen. Postanowienie przystąpienia do Krucjaty Niepokalanej /formularz zgłoszenia/ Włączając się do Krucjaty Niepokalanej postanawiam: * odmówić codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca, * podjąć codziennie jakąś ofiarę za grzeszników. W miarę możności chcę w pierwszą sobotę miesiąca wziąć udział we Mszy św., przyjąć Komunię św., odmówić różaniec wynagradzający i przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe. Przyczyniać się do odrzucenia grzesznych praktyk w rodzinach i społeczeństwie, a szczególnie pijaństwa, narkomanii, rozwiązłości i niesprawiedliwości społecznej. Ponadto postanawiam: 1. Nie pić alkoholu (przez okres) ..................... 2. Zaprowadzić w swoim domu wspólną modlitwę. 3. Modlić się dodatkowo .............. (codziennie, 1 x w miesiącu, np. 1 część różańca, koronkę do Miłosierdzia). 4. ............ (inne). W zgłoszeniu, które przesyłamy do Sekretariatu Krucjaty Niepokalanej, wpisujemy dodatkowe postanowienie (1-4). Podpisane postanowienie pozostawiamy dla siebie i odnawiamy je każdego roku. Jeżeli ktoś rezygnuje z przynależności do Krucjaty, to powiadamia o tym Sekretariat.

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Se connecter | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0